Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van tennisvereniging De Nieuwe Hellewei (verder De Nieuwe Hellewei genoemd) gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 5 te Steenderen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40101149. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Nieuwe Hellewei verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De Nieuwe Hellewei zet zich in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacy gevoelige gegevens te beschermen. De Nieuwe Hellewei ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG genoemd).  

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  
De Nieuwe Hellewei verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • lid wordt van de vereniging
 • als betaalde kracht en/of vrijwilliger actief bent
 • donateur wordt van de vereniging
 • een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
 • aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
 • middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt.
 • onze website bezoekt  

De Nieuwe Hellewei verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, adres, woonplaats (naw)
 • geslacht m/v
 • geboortedatum
 • mailadres
 • telefoonnummers
 • bankrekening
 • lidnummer KNLTB
 • speelsterkte (bron KNLTB)
 • pasfoto
 • aanmeldingsdatum
 • voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)/voogd  

Overige afgeleide gegevens:

 • sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
 • inschrijvingen voor activiteiten  

De Nieuwe Hellewei gebruikt deze (persoons)gegevens voor:

 • het effectueren en continueren van het lidmaatschap
 • aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
 • automatische incasso t.b.v. contributie
 • voor (persoonlijke) communicatie
 • het eventueel opnemen van contact
 • verzenden van nieuwsbrieven, digitaal en/of via de post
 • deelname aan (wedstrijd)activiteiten
 • vermelding van namen en contactgegevens op De Nieuwe Hellewei-site voor zover dit relevant is in het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken
 • vermelding van namen in haar media voor team informatie en of beeldmateriaal
 • uitingen in nieuwsbrieven en andere media voor wedstrijd uitslagen  

BEWAARTERMIJNEN  
De Nieuwe Hellewei  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleinde waarvoor De Nieuwe Hellewei uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met De Nieuwe Hellewei of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.  

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS, WIJZIGING EN BEZWAAR
Voor informatie over de volgende onderwerpen kunt u contact opnemen met het secretariaat via [email protected]:

 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • vragen over de wijze waarop De Nieuwe Hellewei uw persoonsgegevens verwerkt
 • vragen over inzage in de persoonsgegevens die De Nieuwe Hellewei met betrekking tot u verwerkt  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

DERDEN
De Nieuwe Hellewei verstrekt uw gegevens aan derden voor zover dat in het kader van het lidmaatschap nodig is. Detailinformatie hierover vindt u in het Register Verwerking Persoonsgegevens.  

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring en het Register Verwerking Persoonsgegevens in de toekomst worden gewijzigd. Wij adviseren u om deze bronnen op onze website (www.hellewei.nl) regelmatig te raadplegen.